Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Savjetovanje s javnošću

Normativni okvir za provedbu savjetovanja s javnošću u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/2013, 85/15 i NN 69/22) te Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN broj 140/09).

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN broj 140/09). Nadalje, Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/2013, 85/15 i NN 69/22) propisano je da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti čime se Republika Hrvatska pridružuje skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

 Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je izradio Smjernice za primjenu Kodeksa. Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata izrađene su sukladno mjeri Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije.

Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/2013, 85/15 i NN 69/22) uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava “e-Savjetovanja”, kroz odredbe članka 11. koji navodi da: “Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.”

Budući je društvo EKO Promina d.o.o. pravna osoba s javnim ovlastima savjetovanje s javnošću o nacrtima onih propisa, općih akata odnosno drugih dokumenata, čijim donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana će provoditi, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/2013, 85/15 i NN 69/22), putem internetske stranice.

Savjetovanje s javnošću započinjat će internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni dokument ili tekst u kojem će se navoditi razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja - danom otvaranja i danom završetka savjetovanja.

Uz svaki nacrt propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, te popratnog dokumenta ili teksta objavit će se i obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću putem kojega će javnost moći uputiti društvu svoje primjedbe i prijedloge.

Savjetovanje s javnošću će trajati u pravilu 30 dana.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću, najkasnije u roku od 30 dana od završetka savjetovanja, društvo EKO Promina d.o.o. će objaviti izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima i primjedbama, također putem internetske stranice.

Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u provedbi savjetovanja ili izostanak savjetovanja za akte za koje su morala biti provedena.

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

Društvo EKO Promina u djelokrugu svog rada u 2021. godini ne donosi niti opće akte niti druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Stoga, u skaldu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/2013, 85/15 i NN 69/22) društvo EKO Promina d.o.o. ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu.

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Društvo EKO Promina u djelokrugu svog rada u 2020. godini ne donosi niti opće akte niti druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Stoga, u skaldu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/2013, 85/15 i NN 69/22) društvo EKO Promina d.o.o. ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu.