Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Upravljanje grobljima

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne novine broj 19/98) i članka 35. i 86. stavka 1. i članak 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05 i 36/09), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donio je Odluku o upravljanju grobljima kojom je upravljanje grobljima povjerio trgovačkom društvu EKO PROMINA d.o.o. (u daljnjem tekstu Uprava groblja).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA PDF 187 KB

Upravljanje grobljima uključuje uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, dodjelu grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za korištenje grobnih mjesta, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, izdavanje rješenja o pravu korištenja grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, kao i druge poslove propisane Zakonom o grobljima i Odlukom o upravljanju grobljima.

Groblja na području Općine Promina kojima upravlja Uprava groblja su:

  • Groblje u Lukaru
  • Groblje u Oklaju
  • Groblje u Mratovu
  • Groblje u Razvođu
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. GROBLJE U LUKARU - PROSTORNI PLAN GROBLJA PDF 292 KB
2. GROBLJE U OKLAJU - PROSTORNI PLAN GROBLJA PDF 203 KB
3. GROBLJE U MRATOVU - PROSTORNI PLAN GROBLJA PDF 249 KB
4. GROBLJE U RAZVOĐU - PROSTORNI PLAN GROBLJA PDF 161 KB

Općina Promina vlasnik je svih groblja na području Općine Promina. Fizičke i pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici opreme i nadgrobnog uređaja (nadgrobni spomenik i znaci, pokrovna/nadgrobna ploča, ograda groba i drugi elementi grobnog mjesta).

Pravo korištenja grobnog mjesta je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta. Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika grobnog mjesta (ukoliko im ukop nije izričito zabranjen), u grob se ukapaju i članovi obitelji korisnika (roditelji, bračni ili izvanbračni drug, djeca i posvojena djeca).

Groblje se financira iz sredstava godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta, te iz sredstava osiguranih u Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Promina i drugih izvora.

Općina Promina i Uprava groblja ne odgovaraju za štetu nastalu na grobljima, grobnim mjestima, grobnim uređajima i drugim objektima na prostoru groblja koje počine ili prouzroče treće ili nepoznate osobe.

Pravila ponašanja na grobljima na području Općine Promina određena su Pravilima ponašanja na grobljima.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. PRAVILA PONAŠANJA NA GROBLJIMA PDF 184 KB